Werkgebieden 2018-03-26T01:21:07+00:00

WERKGEBIEDEN

Leerachterstand is een tamelijk subjectief begrip. De leerachterstand wordt gedefinieerd als de achterstand op een bepaald leergebied (lezen, spelling, rekenen, etc.) die een kind heeft ten opzichte van ‘de gemiddelde leerling’ met dezelfde leeftijd en hetzelfde genoten onderwijs. Uw kind is per definitie niet ‘de gemiddelde leerling’. Lees meer>

Leerstoornissen zijn primaire leerproblemen. Men vermoedt dat ze erfelijk zijn en personen met leerstoornissen bepaalde neurologische ‘afwijkingen’ bezitten. Kinderen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dan ook dat ze hardnekkig en specifiek zijn. Lees meer>

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees-, begrijpend lees- en spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: ‘Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.’ Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Lees meer>

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en ‘Calculie’ komt van het Latijnse ‘calculare’, dat ‘rekenen’ betekent.

Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken). Deze definitie van dyscalculie geeft net als bij dyslexie een beschrijving van de problemen en noemt geen oorzaken of verklaringen. Lees meer>

NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat ‘non-verbale leerstoornissen’, ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie. Op zich kan deze term verwarring geven, omdat kinderen met dit beeld verbaal zeer vaardig kunnen overkomen, maar toch problemen kunnen hebben met bepaalde aspecten van taal (met name de betekenis en het begrip van talige boodschappen).

NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het gaat om een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. De auditieve informatie (het horen) wordt beter verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomen.
De problemen uiten zich in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden bij rekenen en schrijven, het werktempo en het ‘sociale snapvermogen’. Lees meer>

A-rt behandelt veel leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen waarbij een vermoeden op, of een gediagnosticeerde secundaire stoornis is vastgesteld. Secundaire stoornissen zijn bijvoorbeeld:

  • Concentratiestoornissen (ADHD, ADD)
  • Autisme spectrum stoornissen (Asperger, PDD-NOS, MCDD)
  • Stoornissen in motorische functies (DCD)
  • Gedragsstoornissen (ODD-CD)

Het uitgangspunt bij de behandeling is altijd het verkleinen van de leerachterstand, waarbij natuurlijk de stoornis integraal onderdeel is van de behandeling.

We spreken van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen met ouders waarbij één of beide ouders een andere moedertaal hebben dan het Nederlands, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en op school het Nederlands als tweede taal. Als het kind voor het tweede levensjaar in aanraking komt met de tweede taal, en het aanbod van de twee talen is nagenoeg gelijkwaardig, spreken we van een simultane tweetaligheid. Als het kind na het tweede levensjaar de tweede taal hoort en leert, maar hier duidelijk minder mee in aanraking komt dan met de eerste taal, noemen we het successieve tweetaligheid. Lees meer>

Hoogbegaafde leerlingen vertonen een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud. Zonder veel inspanning pikken ze leerinhouden op. Meestal ontwikkelen ze weinig of geen leer- of studievaardigheden. Ze vervelen zich snel. Deze kinderen hebben een leerstijl die niet altijd aansluit op de manier waarop leerstof op school wordt aangeboden. Zij kunnen complexere vraagstukken overzien en doen dat ook graag, terwijl het onderwijs de leerstof juist in stapjes aanreikt. Lees meer>

REFERENTIES

Door het vertrouwen wat Jacqueline altijd in onze dochter heeft gehad, hebben wij eruit kunnen halen wat er in zat. Met nog Kaderadvies in het verleden gaat onze dochter komend schooljaar naar het VMBO-T!!! Jacqueline bedankt!! Je bent een kanjer!

Mevrouw E.

Dit hebben we echt aan jou te danken (en aan het harde werken van A.), maar zonder jou was dit haar echt niet gelukt !!!!! Wat een half jaar RT kan doen (jij verricht wonderen !!)

S., moeder van A.

A. vond het altijd erg fijn om naar jou toe te gaan, ze heeft veel van je mogen leren Jacqueline en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Wat fijn dat we jou hebben leren kennen. EEN GROTE DANKJEWEL van ons !!

R. en S. en A.

OPENINGSTIJDEN

Ma-Vr 8:30-19:00
Zaterdag 9:00-17:00
Zondag gesloten

0492-667278

LOCATIE

“Als je focust op de gewenste toekomst wordt verandering gemakkelijker. Focus daarom op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.”

(Bron: F.P. Bannink)