Privacy 2018-06-22T15:54:02+02:00

Privacy Verklaring

A-rt® Advanced Remedial Teaching hierna A-rt®, gevestigd te 5731 KA Mierlo aan de Langenakker 234, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Organisatie: A-rt® Advanced Remedial Teaching
Adres: Langenakker 234, 5731 KA Mierlo
E-mail: info@advanced-rt.nl
Telefoon: 0492-667278
Website: https://advanced-rt.nl/

A.J. Kniepstra M SEN is de Functionaris Gegevensbescherming van A-rt® Advanced Remedial Teaching. Zij is te bereiken via admin@advanced-rt.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

A-rt® Advanced Remedial Teaching verwerkt uw persoonsgegevens en dat van uw kind, doordat u en uw kind gebruik maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens ouders:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mobielnummer
  • E-mailadres
 • Gegevens kind:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Mobielnummer
  • E-mailadres
  • School
  • Groep/groepsverloop
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals bijvoorbeeld schoolrapporten, leerlingvolgsysteem, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A-rt® Advanced Remedial Teaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Naast algemene persoonsgegevens onder meer schoolrapporten, data leerlingvolgsysteem, etc. (mits door u als ouders verstrekt en alleen indien van belang voor de remedial teaching).
 • Gegevens over de gezondheid van het kind (mits door u als ouders verstrekt en alleen indien van belang voor de remedial teaching).
 • Gegevens uit pedagogische en didactische toetsen, zowel ten behoeve van onderzoek als voortgangsmetingen.
 • Aantekeningen van observaties tijdens lessen en sessieverslagen.
 • Onderzoeksverslagen en handelingsplannen.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@advanced-rt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A-rt® Advanced Remedial Teaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen of een traject remedial teaching kan worden ingezet.
 • Voor het goed uitvoeren en evalueren van onze dienstverlening.
 • Om contact met u te kunnen onderhouden (telefonisch, e-mail, of andere communicatiemiddelen) voor zover dit voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening nodig is.
 • Het opmaken, versturen van facturen en het afhandelen van uw betaling.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

A-rt® Advanced Remedial Teaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A-rt® Advanced Remedial Teaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A-rt® Advanced Remedial Teaching hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor de opgegeven gegevens. Conform de gedragscode van de beroepsvereniging remedial teachers (LBRT) dient een bewaartermijn van minimaal 5 jaar te worden aangehouden volgend op de beëindiging van de behandeling opdat rekenschap kan worden afgelegd over de handelwijze.  Fiscaal relevante gegevens dienen 7 jaar bewaard te worden. Vandaar dat een algemene bewaartermijn van 7 jaar aangehouden wordt. Wanneer ouders dit verzoeken, worden de gegevens die niet relevant zijn voor de voornoemde verplichtingen eerder verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

A-rt® Advanced Remedial Teaching deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A-rt® Advanced Remedial Teaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

A-rt® Advanced Remedial Teaching gebruikt de volgende externe computerprogramma’s of -systemen:

 • DLE-Tool is een uniek rapportagesysteem, waarmee behaalde resultaten op een groot aantal veel gebruikte toetsen in het basisonderwijs, in de remedial teaching praktijken en bij dyslexie- en dyscalculiebehandelingen grafisch worden weergegeven. Het systeem voorziet in onderzoeksrapportages en voortgangsrapportages met geïntegreerde doelstellingen.
 • Boom Testcentrum Hier worden afgenomen toetsen genormeerd en rapportages gegenereerd.
 • Pearson Q-global scoringsplatform Hier worden afgenomen toetsen genormeerd en rapportages gegenereerd.
 • Rekendiagnostiek RD4 Online levering van educatieve software voor rekenen, inclusief formatieve en/of diagnostische toetsen.
 • e-boekhouden Dit programma wordt gebruikt om betalingen te verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A-rt® Advanced Remedial Teaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A-rt® Advanced Remedial Teaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@advanced-rt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

A-rt® Advanced Remedial Teaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versie 1 / 22 juni 2018