Dyslexie 2020-03-12T12:16:40+02:00

DYSLEXIE

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees-, begrijpend lees- en spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Als er alleen problemen zijn met begrijpend lezen wordt dit hyperlexie genoemd. Bij alleen spellingsproblemen wordt dit dysorthografie genoemd.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: ‘Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.’ Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Dyslexie is een onzichtbare handicap die in het onderwijs helaas niet altijd tijdig wordt onderkend. Dyslexie betekent dat iemand ‘hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling’ heeft. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties vaak achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden.

Dyslexie staat echter los van intelligentie. De lees- en spellingproblemen die het gevolg zijn van dyslexie zijn in de praktijk goed behandelbaar. De praktijk leert dat niet iedereen hier echter even bedreven in is, met name wanneer de didactische vaardigheden van de behandelaars tekort schieten.

De basisschool fungeert als poortwachter en is verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie. Bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); dyslexie zonder bijkomende stoornissen die belemmerend zijn voor de behandeling, verwijst de school de leerling naar de gezondheidszorg voor een behandeling die voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komt.

De praktijk leert, dat A-rt op verzoek van ouders vaak al betrokken is bij deze leerling omdat de schoolresultaten achter blijven. Ofwel om de hardnekkigheid van de leerstoornis te bepalen of om middels pedagogisch-didactisch onderzoek te bepalen of een vermoeden van dyslexie aannemelijk is.

Indien het vermoeden van dyslexie op basis van dit onderzoek wordt bevestigd, kan door een GZ-psycholoog waarmee A-rt samenwerkt nog een intelligentieonderzoek worden afgenomen en kan indien de GZ-psycholoog tot dezelfde bevindingen de dyslexie worden verklaard

Ouders hebben dus een keuze op welke manier ze hun kind met dyslexie (EED) laten helpen:

Een onderzoek en behandeling via zorgaanbieders betaald door de gemeente indien aan alle voorwaarden wordt voldaan. Onderzoek en behandeling worden uitgevoerd door mensen die u normaliter niet kent en waarover u waarschijnlijk ook weinig of geen referenties of ervaringen kunt verkrijgen.

Veel ouders kiezen voor een individueel traject bij A-rt. Uw kind wordt onderzocht en behandeld door iemand die u kent, goede contacten onderhoud met de school van uw kind, een zeer goede naam heeft in de regio en waarover uitgebreid ervaringen en referenties van derden beschikbaar zijn. Nadeel is dat de kosten van dit traject niet vergoed worden door de gemeente. Dit heeft niets met kennis of bekwaamheid van doen, maar alleen omdat remedial teachers geen onderdeel zijn van het zorgcircuit. Daarenboven is Jacqueline Kniepstra niet alleen geregistreerd remedial teacher maar ook dyslexiespecialist (2-jarige master opleiding).

Tevens moet worden gezegd, dat A-rt steeds vaker benaderd wordt door ouders van kinderen die een vergoede behandeling achter de rug hebben, door de zorgaanbieder als ‘uitbehandeld’ zijn verklaard, maar hier volgens de ouders niet veel mee zijn opgeschoten.

A-rt helpt alle kinderen met dyslexie; ernstig enkelvoudig, ernstig meervoudig of gewoon dyslectisch!”

Aanvullende informatie: Balans Dyslexie (balansdigitaal)

Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet (1,3 MB)

REFERENTIES

Door het vertrouwen wat Jacqueline altijd in onze dochter heeft gehad, hebben wij eruit kunnen halen wat er in zat. Met nog Kaderadvies in het verleden gaat onze dochter komend schooljaar naar het VMBO-T!!! Jacqueline bedankt!! Je bent een kanjer!

Mevrouw E.

Dit hebben we echt aan jou te danken (en aan het harde werken van A.), maar zonder jou was dit haar echt niet gelukt !!!!! Wat een half jaar RT kan doen (jij verricht wonderen !!)

S., moeder van A.

A. vond het altijd erg fijn om naar jou toe te gaan, ze heeft veel van je mogen leren Jacqueline en daar zijn we je zeer dankbaar voor. Wat fijn dat we jou hebben leren kennen. EEN GROTE DANKJEWEL van ons !!

R. en S. en A.

OPENINGSTIJDEN

Ma-Vr 8:30-19:00
Zaterdag 9:00-17:00
Zondag gesloten

0492-667278

LOCATIE

“Als je focust op de gewenste toekomst wordt verandering gemakkelijker. Focus daarom op wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt.”

(Bron: F.P. Bannink)