Voor wie en voor wat? 2018-04-09T11:57:46+02:00

Voor wie en voor wat?

A-rt is er voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar in het reguliere- en het speciale onderwijs alsmede kinderen in het voortgezet onderwijs wanneer een leerachterstand optreedt of uw kind niet goed functioneert op school.

A‑rt geeft professionele hulp om leerachterstanden te verhelpen, of -ingeval van een leerstoornis- leert uw kind omgaan met zijn of haar probleem en kan daardoor beter functioneren op school. Als een stoornis wordt vermoed helpt A-rt u met het vinden van de beste specialisten om deze stoornis te diagnostiseren.

A-rt biedt geen aparte begeleiding voor sociaal-emotionele problemen zoals bijvoorbeeld faalangst, verminderd zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld. Als hiervan sprake is en tijdens het pedagogisch-didactisch onderzoek is vastgesteld, wordt in het handelingsplan hiermee rekening gehouden en als integraal onderdeel van de remedial teaching aangepakt.

A-rt is er voor:

Basisschoolleerlingen en scholieren die problemen hebben met technisch en begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen, concentratie, faalangst, een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en combinaties hiervan. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren met een vermoede of verklaarde stoornis dyslexie. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren met een vermoede of verklaarde stoornis hyperlexie. Hyperlexie is een stoornis waarbij het technisch lezen goed gaat, maar de betekenis niet begrepen wordt. De overkoepelende term voor lees- en spellingsproblemen is dyslexie. Daaronder valt de stoornis Hyperlexie én stoornissen die te maken hebben met lezen en spelling. Kinderen met deze stoornis hoeven geen moeite te hebben met lezen. Dus wanneer het alleen om het begrijpend lezen gaat en het lezen gaat goed, dan heet dat hyperlexie. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren met een vermoede of verklaarde stoornis Dysorthografie. Dysorthografie is een spellingsstoornis. Kinderen met deze stoornis hebben veel moeite om foutloos te schrijven. Ze hebben een spellingsprobleem. De overkoepelende term voor lees- en spellingsproblemen is dyslexie. Daaronder valt de spellingsstoornis dysorthografie én stoornissen die te maken hebben met lezen en begrijpend lezen. Kinderen met een spellingsstoornis hoeven geen moeite te hebben met lezen. Dus wanneer het alleen om het spellen gaat en het lezen gaat goed, dan heet dat dysorthografie. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren met een vermoede of verklaarde stoornis dyscalculie. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren met een vermoede of verklaarde stoornis NLD (Non-Learning Disorder). Kinderen met NLD hebben problemen met het verwerken van non-verbale informatie. Ze komen verbaal vaak zeer vaardig over, maar hebben moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren die leerproblemen ondervinden gecombineerd met andere secundaire stoornissen zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, Asperger, DCD, MCDD, ODD-CD, PDD-NOS of ziektes zoals Diabetes. Lees meer
Basisschoolleerlingen en scholieren die problemen ondervinden door meertaligheid, bijvoorbeeld omdat ouders verschillende nationaliteiten hebben en er thuis meerdere talen gesproken worden. Lees meer
Hoogbegaafde kinderen hebben een leerstijl die niet altijd aansluit op de manier waarop leerstof op school wordt aangeboden. Zij kunnen complexere vraagstukken overzien en doen dat ook graag, terwijl het onderwijs de leerstof juist in stapjes aanreikt. Het hoogbegaafde kind kan hierdoor ‘afhaken’, de concentratie verliezen, gaan onderpresteren en gaan twijfelen aan de eigen aanpak. Soms merkt een leerkracht het aan het gedrag van het kind. Door ondersteuning kan ‘afhaken’ voorkomen worden en kunnen deze hoogbegaafde kinderen met behoud van hun eigen leerstijl toch de basisschool en of middelbare school met goed gevolg doorlopen. Lees meer

Nadere informatie over leerproblemen en leerstoornissen:

Een leerachterstand wordt veelal veroorzaakt door leerproblemen. Leerproblemen kunnen grofweg onderverdeeld worden in leermoeilijkheden, leerbelemmerende factoren en leerstoornissen.

Leermoeilijkheden leiden doorgaans tot problemen bij alle schoolvakken.

 • Nadelige gezinssituatie.
 • Slechte onderwijsaanpak op school.
 • Een motorische of emotionele stoornis.
 • Een zintuiglijke handicap.
 • Een medische aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes.
 • Lage intelligentie.

Leerbelemmeringen zijn bijvoorbeeld:

 • Cognitieve problemen: Bij de cognitieve ontwikkeling leren kinderen om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan en om deze verworven vaardigheden en kennis op een later tijdstip weer te kunnen gebruiken of toe te passen. Belangrijk in dit verband zijn de strategieën zoals bijv. denkstrategie, de oplossingsstrategie, de leerstrategie en de leesstrategie. Cognitieve problemen komen dus voort uit bepaalde tekorten in de leervaardigheden.
 • Problemen met de werkhouding zoals bijvoorbeeld motivatie, werktempo, structuur, zelfstandigheid, concentratie.
 • Sociaal-emotionele problemen zoals bijvoorbeeld faalangst, verminderd zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld.
 • Aandachtsproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Overige sociaal-emotionele problemen

Een leerstoornis is een leerprobleem dat hardnekkig (didactisch resistent) blijkt te zijn, nadat voorzien is in een periode van adequate remediërende instructie en oefening van minstens 3 tot 6 maanden, terwijl het kind over een normale intelligentie beschikt en dus minder presteert dan op basis van de cognitieve capaciteiten verwacht zou mogen worden.

Een kind met een leerstoornis moet intensief begeleid en ondersteund worden. De stoornis zal echter nooit helemaal verdwijnen. Na veel oefenen en herhalen zal het maken van fouten wel sterk verminderen.

Leerstoornissen kunnen onderverdeeld worden in primaire en secundaire leerstoornissen.

 • Dyslexie (leesstoornis).
 • Hyperlexie begrijpend leesstoornis).
 • Dysorthografie (spellingstoornis).
 • Dysfasie (spraak- en taalstoornis, stotteren). Deze stoornis wordt hier niet verder besproken aangezien dit het domein van de logopedie is.
 • Dyscalculie (rekenstoornis).
 • NLD (stoornis met tekorten in de visueel-ruimtelijke informatieverwerking, de complexe motoriek, het probleemoplossen en het verwerken van nieuw materiaal).
 • Concentratiestoornissen (ADHD, ADD).
 • Autisme spectrum stoornissen (Asperger, PDD-NOS, MCDD).
 • Stoornissen in motorische functies (DCD).
 • Gedragsstoornissen (ODD-CD).